اعضای شورای سیاست گذاری جشنواره

سید محمد هادی ایازی

رییس جشنواره

امیر حسین اسدی

دبیر علمی جشنواره

محمد علی حجازی

دبیر اجرایی جشنواره

محمد پور سینا
امیر خوراکیان
سید محمد تارا
سید مرتضی موسویان
شهرام رفیعی فر
صدیقه اعتماد سعید
عباس زارع نژاد
مهدی فقیهی
نصرالله جهانگرد
حسن ضیاءالدینی
رسول سراییان
رضا قدیمی
دکتر احمد سفیدی

اعضای کمیته علمی جشنواره

ابوالحسن مقبل
امید پورنیک
حسن نجفی سولاری
رضا الفت نصب
سجاد مروجی
علی اکبر شیرکوند
محمد امیر امیرخانی داریان
مسعود سیرتی
دکتر حسین وطن پور