وزن واحد مهره شش گوش آهنی

وزن واحد پیچ آهنی شش گوش

وزن واحد پیچ خشکه شش گوش

وزن واحد آلن

وزن واحد مهره شش گوش خشکه